Pronkjewailtjes

    

Ledenblad VAV Vinkhuizen nr 3     herfst 2016

 

Inhoud

Van de voorzitter
Uitnodiging ledenvergadering 18 november
Agenda ledenvergadering 18 november
Verslag voorjaarsledenvergadering
Bestuursverkiezing
Mijn naam is Bert Meelker
Berber de Jong
Voorstel om 3 leden het lidmaatschap te ontnemen
De activiteiten commissie, wat heeft die georganiseerd dit jaar?
Een appeltje voor de dorst (of de appeltaart)
Terreinwinst op het biologische stuk
Het ontstaan van de winkel
Winterklaar
Begroting 2017

Van de voorzitter

Alweer tijd voor mijn laatste bijdrage aan dit ledenblad. Niet alleen de laatste keer van dit jaar, maar ook de allerlaatste keer op deze plaats in het blad. Want zoals u waarschijnlijk bekend is, zal ik op de komende jaarvergadering mijn voorzittershamer aan mijn opvolger overdragen. Na vier jaar bestuurslidmaatschap, waarvan drie jaar als voorzitter, vind ik het tijd worden plaats te maken voor iemand anders. Met mij hebben ook Luuk Boiten, de secretaris en Leen Peeman, bestuurslid PR zaken, deze beslissing genomen. Als bestuurslid van een vereniging is het mijns inziens niet goed om al te lang te blijven zitten. Het is nu weer tijd voor nieuwe, frisse ideeën. We hebben samen de afgelopen tijd aardig wat dingen voor elkaar gekregen, wat het aanzien en de saamhorigheid op de tuin ten goede is gekomen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de nieuwe ploeg bestuursleden de boel ook prima gaat regelen. Op de valreep hebben we nog een aantal dingen voor elkaar gekregen. We hebben inmiddels drie zwengelpompen besteld, die in het voorjaar op strategische plaatsen langs de centrale sloot geplaatst zullen worden. De singel langs de oprit en bij de parkeerplaats is danig gesnoeid. Ook onze oprijlaan is door de gemeente geweldig aangepakt. Zodat we wel kunnen zeggen dat de vereniging misschien wel een nieuwe weg inslaat. Eén ding wil ik nog meegeven aan alle mensen die op ons complex tuinieren. Het bestuur, wie het ook bemenst, kan deze vereniging niet alléén draaiende houden, dat is mij in de afgelopen jaren wel erg duidelijk geworden. Ieder verenigingslid/tuinder zal een bijdrage moeten leveren, hetzij ad hoc bij activiteiten, hetzij als lid van één van onze commissies. Zo nu en dan zul je een bijdrage moeten leveren aan de samenleving op de tuin. Vanaf deze plaats wil ik alvast de nieuwe en de zitten blijvende bestuursleden veel succes, maar bovenal ook plezier toewensen. En waar nodig zal ik uiteraard als vrijwilliger hier en daar wel weer opduiken.

Jan Roede

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2016

Van 20 tot 22 uur in de kantine.

Agenda Ledenvergadering 18 november 2016

 1. Opening/vaststellen agenda
 2. Verslag Voorjaarsledenvergadering 8 april 2016
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Begroting 2017
 6. Voorstel van het bestuur om 3 leden het lidmaatschap te ontnemen.**
 7. Uit de commissies (korte rapportage over uitgevoerde en komende activiteiten) a. Tuincommissie b. Winkelcommissie c. Kantine d. Bouwcommissie e. Tuinverhuur f. PR g. Activiteitencommissie
 8. Bestuursverkiezing **
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
  ** zie elders in dit blad

Verslag voorjaars ALV van 8 april 2016

Aanwezig: 31 personen, incl. bestuur: J.Roede , K.v.Vliet, M. de Jong en L. Boiten (secr./not.) Leen Peeman is verhinderd.

Er zijn afmeldingen van: D.Ots, F.Rambaran, J.v.Marwijk, S.Gangadien, R.Ronomedjo, E,v.d.Velde, M. Haijkens en L.v.d.Dongen.

1.Opening/vaststellen agenda

Voorzitter Jan Roede heet iedereen welkom. De Activiteitencommisie heeft gezorgd voor een interessante film na de vergadering. De agenda wordt aangevuld met: Vacatures Bestuur.

2.Mededelingen

2a.Beginnerscursus Is weer verzorgd door Kees van Vliet. Goed verlopen, 6 deelnemers.
2b.Septic tank Enkele oplossingen hiervoor zijn in onderzoek.
2c.Kantine In de loop van het jaar wordt gewerkt aan een aantal verbeteringen.
2d.Activiteitencommissie De nieuw gevormde Activiteitencommissie is enthousiast gestart en heeft al diverse plannen gemaakt. Inmiddels is er de film en is er een geslaagde Snoeicursus geweest met 15 deelnemers.
2e. Afwateringsplan Het plan wordt toegelicht door Kees van Vliet. In het Werkplan wordt met de uitvoering begonnen.
2f.Controle aardappelverbouw De vereniging is verplicht om jaarlijks te controleren waar aardappels worden verbouwd en of men zich houdt aan de voorgeschreven wisseling. Dit is enkele jaren niet gedaan. Mario Rodenburg wil dit wel op zich nemen.

3. Ingekomen stukken Geen.

4.Verslag Najaarsledenvergadering van 13 november 2015 J.Leverman: Tijdens de werkzaamheden aan het terras e.d. moet de winkel wel bereikbaar blijven. Daar wordt voor gezorgd. Er zijn geen opmerkingen op de tekst van het verslag, waarmee deze, onder dank aan de secretaris, is goedgekeurd

5. Jaarverslag 2014 van de secretaris Correctie pt. Bestuur. De benoeming van Marjan de Jong was niet in de Najaars-, maar Voorjaars ALV. Verder geen opmerkingen.

6. Financiëel verslag 2015 Zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.

7.Verslag kascontrole en benoeming nieuw kascommissielid Namens de kascommissie rapporteert Harry van Oosten over de uitgevoerde kascontrole. Hierbij zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Op basis hiervan wordt de jaarrekening vastgesteld en de penningmeester décharge verleend. Voor de opvolging van Maeike Brunia stelt zich beschikbaar en wordt benoemd Jaap Horneman.

8.Voorstel 2 leden het lidmaatschap te ontnemen Een toelichting is in het Ledenblad opgenomen. Van de heer de Klerk is geen reactie gekomen. Dit voorstel wordt zonder commentaar goedgekeurd. De heer Wiltjer is ter vergadering aanwezig en krijgt van de voorzitter, ondanks de al verleende schorsing, drie minuten voor inspraak en verdediging. Hij heeft de laatste weken hard gewerkt; veel stro ondergespit en witte wortels verwijderd. Zijn opvattingen over het oordeel van zijn buren zijn positief en zijn volledig in strijd met de opinie en ervaringen van het Bestuur. Opzeggen van één van zijn twee tuinen is voor Wiltjer niet acceptabel i.v.m. de fruitbomen. De voorzitter concludeert, dat er geen redenen zijn het voorstel te wijzigen. Vervolgens wordt door de vergadering, zonder verdere opmerkingen, besloten tot opzegging.

9.Uit de commissies
a.Tuincie. De voorzitter, Frans Rambaran, heeft zich afgemeld. Mario is wel aanwezig, maar heeft geen informatie meegekregen. b.Winkelcie. ( Jan Leverman): Winkel loopt goed; zelfs meer verkocht. Bezetting is besproken en geregeld.
b.Kantinecie. (Febo Emmelkamp). Nog steeds de enige vrijwilliger. Hiervoor melden zich Anja Homan, Johan Tieback en Jos Wetsinge.
c.Bouwcie. (Gerrit Kuiper). Er is veel gebouwd en nu is het rustig. Vraagpunt is, ook bij de Schouw, of en hoe je moet optreden ingeval opstallen in slechte staat zijn. Verder geen bijzonderheden.
d.Tuinverhuur (Kees v.Vliet): Er is geen wachtlijst en het loopt niet hard met aanmeldingen. Dit kan ook te maken hebben met de strengere vorm van overleg en selectie vooraf. De broodnodige PR zou door de Activiteiten-commissie kunnen worden opgepakt. Marjan de Jong reageert hier positief op en doet een oproep om zich voor deze taak te melden. Anja Homan en Grietko Huizinga melden zich.

10. Vacatures Bestuur
De voorzitter wijst nog eens op de komende drie vacatures en doet een oproep zich hiervoor te melden.

11.Rondvraag
Mevr. Robertus vraagt naar de follow-up op haar voorstel over zwengelpompen in de vorige ALV. Jan Roede is bezig met een vergelijking van de prijzen. Anita Koster vraagt hulp bij het onderhoud van de verenigingsbloementuin recht voor de entree.

12. Sluiting
Dhr.Roede sluit de vergadering, met dank voor de aanwezigheid en deelname en wenst ieder veel plezier bij de film “Portret van een tuin, die hierna, na een pauze, zal worden vertoond. 

Luuk Boiten

april 2016

Bestuursverkiezing

Drie leden van het bestuur hebben te kennen gegeven te willen stoppen met hun deelname in het bestuur, namelijk: Jan Roede, voorzitter, Luuk Boiten, secretaris en Leen Peeman, algemeen lid/PR. Zij hebben te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. Conform de Statuten kunnen nieuwe leden worden verkozen op voordrachten opgemaakt door het Bestuur en/of tien stemgerechtigde leden. Vanuit het bestuur worden twee personen als kandidaat-bestuurslid aan de ALV voorgedragen: Berber de Jong en Bert Meelker. De laatste voor de functie van voorzitter. Er is nog geen voordracht voor de derde vacature. Kandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij de secretaris.

Mijn naam is Bert Meelker

Deze zomer heb ik meegelopen met het bestuur van onze vereniging. Ik heb het met plezier gedaan. Er komen drie bestuursplekken vrij die opgevuld moeten worden. Veel bestuurservaring heb ik niet. Zo. Wel heb ik ooit in een vorig leven in een winkeliersvereniging veel geleerd van onderhandelen met de gemeente. Tuinieren vind ik een van de leukste dingen om te doen. En nog leuker, weet ik nu, op een volkstuincomplex, waar je je ervaringen met anderen deelt en nieuwe ideeën opdoet bij je buren of tijdens een rondje over het terrein. Je kunt ook met een gerust hart staan niksdoen en naar het veld kijken. Ik heb de bd-landbouwschool Warmonderhof gedaan, een poosje in de sojateelt in Brazilië rondgeploeterd en werk tegenwoordig als literair vertaler – kort samengevat. Ik verzorg een schooltuin met de groepen 3 van OBS Karrepad. Ik zie ernaar uit om me in te zetten voor de prachtige Golden Raand.

Berber de Jong

Ik was nog maar zo'n half jaar lid toen ik op het werkplan benaderd werd door twee bestuursleden: Of dat ook niet iets voor mij zou zijn, bestuurslid worden?

Nou ja, daar heb ik eens over nagedacht, een paar keer mee vergaderd, en besloten dat dat me best leuk lijkt!

Dus wil ik mij bij dezen voorstellen als aspirant bestuurslid. Mijn naam is Berber de Jong, ik ben met 27 jaar een van de jongere leden. Ik heb biologie gestudeerd en ben nu op zoek naar werk. Ik woon met mijn vriend Ruurd in een van de flats naast de volkstuin. In de winter (als de bomen kaal zijn) kan ik mijn tuintje vanuit de woonkamer zien. Mijn tuin zit aan de rand van het complex (naast Gerrit en Dodo), kom gerust eens langs om kennis te maken. Ik heb een tuin van ongeveer 70 vierkante meter waar ik op biologische wijze probeer van alles en nog wat te verbouwen. Over hoe goed dat slaagt houd ik een blog bij, berbertuiniert.blogspot.nl, waar je over dit jaar vooral zult lezen dat ik vele tientallen kilo's sperziebonen geoogst heb ;-).

Groetjes Berber

Voorstel om 3 leden het lidmaatschap te ontnemen

Het Bestuur heeft zich helaas genoodzaakt gezien drie leden op te zeggen en stelt hierbij aan de ALV voor hen te ontzetten uit het lidmaatschap. Het betreft N. Bosch (tuin 130,131), J. van Riel (tuin 55) en M.S. Kariman (tuin 46,54). In alle drie gevallen is bij de Schouw in de afgelopen jaren geconstateerd, dat de tuinen niet dan wel zeer slecht worden onderhouden en vol met onkruid staan. Ook is er daardoor sprake van overlast voor naburige tuinen. Via brieven en mondeling/telefonisch contact zijn betrokkenen meerdere keren hierop gewezen en gewaarschuwd voor de eventuele consequenties. Ondanks soms mooie beloftes en toezeggingen is de situatie niet verbeterd. Op basis van het in de Statuten en Huishoudelijk Regelement vermelde over lidmaatschap en de rechten en plichten van de leden, stelt het Bestuur daarom voor tot ontheffing over te gaan.

De activiteitencommissie, wat heeft die georganiseerd dit jaar?

Op 9 januari kreeg het nieuwe activiteitencomité de kans om te laten zien dat ze wel een feestje konden bouwen tijdens de Nieuwjaarsborrel. Op de foto's is te zien dat het gelukt is! Kees van Vliet gaf zoals gewoonlijk, aan de nieuwe tuinders onder ons, de Basiscursus Moestuinieren. Dit vond plaats op 26 maart. Vooral voorlichting over tuinieren op kleigrond is erg belangrijk.

De activiteitencommissie organiseerde op 2 april een snoeicursus op Golden Raand. Anne van Kwekerij Eldorado uit Zuidwolde leerde ons de fijne kneepjes van het snoeien van fruitbomen en liet ook nog zien hoe je je rozenstruiken in toom houdt. Het was erg leerzaam.

Op 8 april was er Ledenvergadering in de kantine van GR en de activiteitencommissie had bedacht dat het leuk zou zijn om na de vergadering een film te vertonen met lekkere hapjes erbij. Dat bleek een schot in de roos want de film "Portret van een Tuin" was erg mooi! En de popcorn was lekker.

Op 23 april werd een Workshop georganiseerd hoe je van wilgentenen ornamenten kunt maken voor in de tuin. Als support voor je tomatenplanten of voor de sier met bloemen. Alles was mogelijk. Na het zien van een paar voorbeelden maakten de cursisten er hun eigen creatie van, die stuk voor stuk goed gelukt zijn!

26 april was een dag om niet te vergeten. Kees ontving een lintje van onze burgemeester Peter den Oudsten voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor o.a. de Golden Raand. Omdat het een groot geheim was, werd de activiteitencommissie pas op het allerlaatste moment ingelicht over dit gebeuren. Kees werd feestelijk ontvangen in de versierde kantine met een mooie taart en natuurlijk oranjebitter. Kees was nog steeds erg onder de indruk en kon wel een borreltje gebruiken!

De Plantjesruildag op 28 mei was erg gezellig. De bedoeling was plantjes te ruilen met een gesloten beurs. Het is altijd handig wat extra plantjes op te kweken die je kunt ruilen of weggeven aan je buren. Ook de taarten waren heerlijk. Menig tuinder is thuisgekomen met plantjes die ze nog niet hadden of nog niet kenden. Spannend.

Over de Open Dag heeft Jan Roede al in het vorige ledenblad verslag gedaan.

Op 10 september werd er een dag voor de vrijwilligers van Golden Raand georganiseerd om ze te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Een echtpaar in Noordlaren stelt hun tuin open voor publiek in de zomermaanden. Marjan en Berber hadden geregeld dat wij daar die dag mochten komen kijken. Het was inderdaad een prachtige tuin en het was een prachtige zonnige dag! Buiten was een lange tafel gedekt waar we met zijn allen, onder een grote parasol, de lunch gebruikten. We voelden ons bijzonder verwend.

Op 8 oktober was er het Oogstfeest waarbij er een wedstrijd was wie de grootste pompoen had. De winnaars waren Riekje en Marcel met een pompoen van 16 kilo! Het is een klein, gezellig Oogstfeestje geworden waar natuurlijk ook weer goed werd gegeten. Reinier had voortreffelijk gekookt met lauki (surinaamse groente) en de gevulde pompoen van Gré was echt een klapstuk! Verder brachten de bezoekers zelf ook iets lekkers mee dat op tafel werd gezet en zo gedeeld werd. Deze middag was een leuke opwarmer voor het Oogstfeest voor volgend jaar. Dus, houdt er rekening mee dat er een serieuze pompoenwedstrijd aan zit te komen voor volgend jaar!

Werkplan: Sinds dit najaar zijn de tijden voor het Werkplan veranderd, er is een uurtje aangeplakt. Dit betekent dat er om 09.30 gestart wordt. In de pauze krijgen de deelnemers soep en broodjes aangeboden die om de beurt door leden van de vereniging klaargemaakt worden. Daarna nog een uurtje werken en om 12.30 zijn we klaar. De soep en broodjes werden zeer gewaardeerd.

Wat valt er te verwachten van de activiteitencommissie voor volgend seizoen? - Er staat nog niets vast maar er zijn wel plannen om eens een bezoek te brengen aan de fabriek van het familiebedrijf de Wit, in Kornhorn, dat prachtig (tuin) gereedschap smeedt. O.a. de Grelinette komt er vandaan. - Uitstapjes naar andere tuinen in de provincie. - We hebben nu een gasfornuis met oven in de kantine staan dus er zal zeker vaker        gekookt worden, en gezamenlijk gegeten. - We gaan ons best doen om weer interessante Workshops te organiseren.    Hou daarvoor het informatiebord in de gaten en de website van de vereniging.

Een appeltje voor de dorst (of de appeltaart) Toen ik een aantal jaren geleden mijn huidige tuin overnam, stond er een klein, armoedig appelboompje. Hij stond krom en had wat wonden en beschadigingen. “ Hak die maar om”, was het advies van mijn (ervaren) buurman. Maar ik heb hem laten staan en ziedaar, hij zat dit jaar (weer) vol met appels!! Ik ken de soort niet, maar ze zijn prima in een appeltaart of lekkere compote ( met kaneel, rozijnen of abrikozen en voor de liefhebber wat witte wijn!).

Luuk Boiten

Uit het Natuurdagboek van Koos Dijksterhuis, 22 september :

“Een appeltje voor de dorst”

Op de waarschijnlijk laatste tropische dag van het jaar steekt er een bries op. Prompt hoor ik af en toe een plof. De appels vallen uit de boom. Ze vallen tussen de ondergroei op de grond, op het tuinpad en op de vlonder. De boom zit voller met appels dan vorig jaar. Vorig jaar zat ie voller dan het jaar ervoor en twee jaar hingen er meer appels dan ooit daarvoor. Zoals september ieder jaar zijn temperatuurrecord verbreekt, verbreekt mijn appelboom ieder jaar zijn oogst. Dat wordt weer verkrampte handen en lamme vingers van het appels schillen. Appelmoes, appeltaart, hete bliksem. De merels hebben weer een gedekte tafel; maar meer dan acht merels schuiven er niet aan. Die konden vorige jaren de appels al niet op, dus deze herfst al helemaal niet. Toch lijkt dat de bedoeling van die appels, voorzover appels of hun bomen bedoelingen hebben. Appels etende merels krijgen pitten binnen, die ze verderop uitpoepen, want merels hebben een spijsvertering om jaloers op te zijn. Ze poepen zo snel na de maaltijd, dat een pit geen tijd krijgt om onderweg te verteren. Die pit, besmeurd met groeizame mest zou kunnen ontkiemen tot een nieuwe appelboom. Appels zijn er voor de voortplanting. Het is een inefficiënte manier van voortplanten. De meeste appels vallen niet ver van de boom. Al die appels, emmers vol, van één zo’n kleine boom…wat een verspilling ! Wat een energie moet de boom steken in de suikers, en flavonoïden… En in de pitten zelf, die tenslotte voedzaam moeten zijn om de nieuwe kiem een goede start te geven. Welke onintelligente design daar achter zit ? Maar wij hebben weer een appeltje voor de dorst!
 

Terreinwinst op het biologische stuk Wie tijdens het werkplan op het biologische stuk heeft geklust, zal gezien hebben dat daar een brede strook langs de populieren is teruggewonnen op braam, wilg, brandnetel en verstrikt geraakt zwerfvuil. Er is van al het bruikbare materiaal tussen staken een mooie houtwal opgeworpen. Dat moet een prettige schuilplaats worden voor insecten en egels die van daaruit kunnen helpen met het bestrijden van ‘plaagdieren’. De strook heeft helaas te veel last van schaduw om als groentetuin aantrekkelijk te zijn voor tuiniers. We gaan er een proef doen met het aanplanten van vuilboom (Rhamnus frangula). Vuilboom is een ideale drachtplant voor bijen en vlinders, vooral de citroenvlinder al heel vroeg in het voorjaar – let op: die kan achteruitvliegen, over het evolutionaire nut daarvan later meer. Hij bloeit van mei tot september en geeft zwarte bessen die in de winter aantrekkelijk zijn voor de grote lijster en kramsvogels. De plantjes komen aan als ‘bosplantsoen’ plantgoed zonder kluit. Planten kan tussen oktober en het vroege voorjaar, zolang de sapstroom stilstaat.


Het ontstaan van de winkel
Omstreeks het jaar 1990 werd het bestuur van de vereniging, tijdens een ledenvergadering , gevraagd wanneer er overgegaan zou worden tot een mogelijkheid om gezamenlijk zaden en pootgoed in te kopen. Dit staat namelijk in de statuten art.3 lid 2d. Na herhaald vragen tijdens volgende ledenvergaderingen was het antwoord van het bestuur steeds weer dat zij er geen brood in zagen, want er viel niets mee te verdienen. Dat leidde er toe dat toen enkele leden op een avond bij het hek stonden te praten over het feit dat er nog steeds niets gedaan werd en of het geen tijd werd om het zelf dan maar te gaan doen. Zo werd dan ook besloten. Omdat er al leden waren die Garant zaden gebruikten, werd met dit bedrijf contact opgenomen. Zo is het dus gekomen dat ongeveer 26 jaar geleden Garant Zaden zijn intrede deed en bekendheid kreeg bij onze leden. Na een paar jaar kwam Oranjeband om de hoek kijken. Een paar leden hadden contact met een vertegenwoordiger van OB en kregen een aanbod om de zaden met een korting van 40% in te kopen. Dit viel goed bij het toenmalige bestuur want dan kon de vereniging ook een graantje meepikken, te weten 20% voor de leden en 20% voor de verenigingskas. Van Garant Zaden ging de korting 15% naar de leden/bestellers, dit bedrag was afhankelijk van het totale bestelbedrag. Voor de mensen van OB was een verkoopruimte in een oude directiekeet beschikbaar gesteld. Deze keet stond op de betonplaat bij de hoofdingang. In 1995 zijn de mensen die OB verzorgden er mee gestopt. De opvolger heeft toen, voorjaar 1996, in een gedeelte van het Proathoes, een winkel kunnen openen, geholpen door een vijftal leden. In de tussenliggende tijd is er veel te doen geweest tussen de vertegenwoordigers van Garant en het bestuur omdat de Garantvertegenwoordigers vonden dat het mogelijk moest zijn om alle leden op dezelfde manier te kunnen bedienen. In Oktober 1996 was het dan eindelijk zover. Er werd een vergadering belegd om tot een gezamenlijke winkel te komen, waar zowel Garant als Oranjeband zaden konden worden verkocht. Hiermede was de winkel in de huidige vorm een feit. Ondertussen was er met Garant Zaden ook een vaste korting afgesproken van 30%. Dit betekende dat er nu ook 15% korting voor de besteller en 15% voor de vereniging verdiend was. Voor de nieuwe winkel waren 8 leden beschikbaar die de taken onderling verdeelden. Ondanks enkele personeelswijzigingen, om diverse redenen, heeft de winkel tot dusver zijn nut bewezen.

Mijn hoop is dan ook dat dit in de toekomst ook zo mag blijven. De medewerkers door de jaren heen waren o.a: Jeuring, vd.Klei, Boer, Broesder, Faber, ter Harke, Alles, Ramroep, Hesseling, Rambaran, Broeks, de Boer, mv. Schuiten, mw Gangadien, Marrink en Delger.

Henk Delger                                                                         Dit stukje is al enkele jaren geleden geschreven.

Winterklaar
Mijn opvatting over winterklaar maken was: je tuin omspitten in flink grote kluiten. Die maak je niet fijn, maar laat je zó liggen. Dan kan de vorst goed zijn werk doen. In het voorjaar kun je dan volstaan met een hark door de rulle klei te halen.
Een jaar of vijftien geleden kwam ik wat tuinieren betreft in een flinke dip. Elk voorjaar weer zag ik enorm op tegen het fijnmaken van de brokken klei die allesbehalve rul waren. Ik prijs de dag dat Jannes Marrink naar me toe stapte en me voorstelde hun freesje te gebruiken. Dat heb ik gedaan. Wat een verademing. Of ik voor hem een ander tuintje ook wilde doen. Ja natuurlijk. Sindsdien hoort hakken, want dat was het in mijn beleving, tot het verleden. Ik heb daarna heel wat gefreesd, bij mezelf en vooral bij anderen.
Met de jaren groeide er toch onvrede in mij. Al dat machinale geweld, dat geploeg en gefrees, moet dat nou echt? Kan dat niet anders? Het ploegen heb ik op mijn tuin vervangen door de grond vóór de winter “open te zetten” met de grelinette en de spitvork. Daarbij keer je de grond niet om zoals bij ploegen en spitten. Dat bleek in de lente net zo makkelijk te bewerken als wanneer ik het wel geploegd of gespit had. Later liet ik ook steeds meer troep gewoon op de tuin liggen: plantenresten en bladeren. De grond dááronder bleek nog losser te zijn in het voorjaar. Sinds twee jaar heb ik mijn tuin ook niet meer gefreesd. Na de zachte en natte winter dit jaar moest ik hier en daar mijn grond toch weer los maken met de spitvork. Na het verspreiden van compost eind maart kreeg ik weer mooie rulle grond. En dat zonder het zware kluiten breken. Ook ben ik mijn paden tussen de bedden dieper gaan maken zodat bij overvloedige regenval het water via die paden naar de greppels naast mijn tuin loopt. Die brengen het weer door een buis onder het pad door naar de sloot.
Ik ben meer over tuinieren gaan lezen. Ik begrijp daardoor dat wat ik nu doe allemaal in dienst staat van de beestjes in de grond. Alle, maar dan ook álle beestjes: van mollen, muizen, woelratten, wormen, pissebedden, duizendpoten, kevertjes, torretjes, aaltjes, nematoden, springstaartjes tot en met schimmels en bacteriën. En dat al die beestjes ons, tuinders, helpen. Met z’n allen maken ze de bodem los en geschikt voor onze groenten, bloemen, struiken en bomen. Die beestjes zijn essentieel voor goede, vruchtbare grond en je moet ze dan ook verwennen.
Mijn tuin gaat nu vol de winter in. Er staat nog van alles. En waar geen planten staan ligt stro met compost erover. Hier en daar, vooral aan de randen van de paden, heb ik met de spitvork de grond los moeten maken omdat ze te hard was geworden. Ik ben benieuwd naar wat komende winter brengen zal maar ik ben nog benieuwder naar komend voorjaar. Wordt vervolgd,        Kees van Vliet


 
                                                                         Begroting 2017
Inkomsten Uitgaven
2016 Begroot 2017 2016 Begroot 2017
Huur leden 14678,70 14500,00 Huur Gemeente 7674,98 7700,00
Contributie leden 6640,00 6700,00 Bestuur 240,00 250,00
Adm. vergoeding en boetes 145,50 100,00 Belastingen (incl. OZB) 2858,76 3500,00
Rente 194,34 200,00 Verzekeringen 910,87 500,00
Proathoes 750,00 750,00 Onderhoud complex 6243,35 1500,00
Winkel 1250,00 1000,00 Onderhoud gebouwen 297,15 2000,00
Verhuur aanhanger 15,00 50,00 Onderhoud gereedschap 491,31 750,00
Afschrijving gebouwen 1360,00 1360,00
Afschrijving container 50,00 50,00
Afschrijving gereedschap 500,00 500,00
Aanschaf gereedschap 0,00 1000,00
Gas, water, elektra 1275,43 1500,00
Beveiliging 382,28 350,00
PR 76,35 500,00
Lief & Leed 47,50 100,00
Activiteiten 961,44 1250,00
Positief saldo 304,12 490,00
Totaal 23673,54 23300,00 Totaal 23673,54 23300,00

Bestuur: Kosten betalingsverkeer en kantoorartikelen

       
Onderhoud complex: Nieuwe paaltjes met benummering, aanpak schaduwtuinen    
Onderhoud gebouwen: opknappen sanitair, terrasdeuren en schilderen.    
Aanschaf gereedschap; grasmaaier, spullen voor de sloten      
PR.: Ledenblad, wervingsmateriaal, voorstel T shirts, website        
Activiteiten: Open dag, plantjesruilmiddagm oogstfeest, vrijwilligersdag, etc.    
Verzekeringen: Door van verzekeringmij. te wisselen besparen we ruim € 500,00