Pronkjewailtjes

    

Ledenblad VAV Vinkhuizen nr 1     voorjaar 2016

 

Inhoud

Komende activiteiten
Van de voorzitter
Algemene Ledenvergadering 8 april 2016
Verslag ALV najaar 2015
Jaarverslag 2015
Afwateringsplan Golden Raand,br> Bestuursleden gezocht
Vereniging en Bestuur
Twee leden van de kersverse activiteitencommissie stellen zich voor
Cursus tuinieren
Snoeicursus
Oproep activiteitencommissie
“Tuinieren kan de natie genezen” (een ingezonden brief
2016 Het jaar van de peulvrucht
Voorstel einde lidmaatschap 2 leden
Oproep copy ledenblad en/of website
Balans per 31 december 2015
Kasverslag 2015
VAV Winst & verliesrekening 2015

Komende activiteiten

Wanneer Wat Waar  Hoe laat Kosten pp
Maandelijks Bestuursvergadering Kantine 20:00 tot   22:00  
26 maart Korte   cursus tuinieren kantine 11.00 tot   13.00 uur  
2 april Snoeicursus Kantine 10.00 tot   12.00 uur € 5,00
8 april Algemene   Ledenvergadering Kantine Start 19.30    
23 april Workshop   Wilgentenen Kantine   € 2,50
21 mei Plantruilmiddag Terras 14.00 tot   16.00 uur  
Juli / aug Open dag   voor wijkbewoners complex    
september Oogstfeest complex    
november Algemene   Ledenvergadering kantine    

Meer informatie via:
de borden bij de ingang en in de kantine
website en Facebook
ledenblad
email

Van de voorzitter

Eén van de taken, die je als voorzitter van deze vereniging hebt, is het schrijven van het voorwoord in dit ledenblad. Drie keer per jaar roept het bestuurslid P.R.: “Jan, schrijf je nog even een stukje.” Meestal moet ik dan op het laatste moment nog gauw even achter het toetsenbord kruipen om weer iets te bedenken, dat voor de leden de moeite waard kan zijn. Maar één keer per jaar ben ik altijd weer gemotiveerd om dit snel te doen. En dat is dan voor het eerste blad van het jaar. Want, dat betekent dat het voorjaar er aan komt. Dat we weer naar de tuin kunnen en met hopelijk mooi weer, de groei van onze groenten, fruit en bloemen kunnen bevorderen.

En ja, het is weer zover. Het voorjaar staat voor de deur. Het pootgoed is binnen. De eerste zaadjes zitten alweer in potjes, waar de plantjes weer aan hun groeispurt kunnen beginnen. De grond gaat binnenkort weer opwarmen en ligt verwachtingsvol op te drogen van de natte winterperiode.

Straks in april komt er weer compost. En dan gaat het hele circus weer van start.

Er is in de najaarsledenvergadering besloten een activiteitencommissie in te stellen. Volgens mij was dat een zeer belangrijke beslissing. Deze commissie heeft de nieuwjaarsbijeenkomst al georganiseerd. We mogen wel zeggen met groot succes. Zo ver ik mij kan herinneren, zijn er nog nooit zo veel bezoekers geweest. Hun plannen voor de komende tijd hebben ze inmiddels aan het bestuur voorgelegd en we waren verbaasd en erg enthousiast. Het belooft een prachtig verenigingsjaar te worden en we hopen dat veel leden de activiteiten zullen komen meebeleven. Voor de gezelligheid, maar ook voor de saamhorigheid in de vereniging.

In dit blad vindt u verder het schema voor het werkplan. Het is van belang dat u komt op de avond dat u bent ingeroosterd. Kunt u beslist niet, neem dan in ieder geval contact op met Kees van Vliet. Met hem kunt u een afspraak maken voor een ander moment. Volgens het huishoudelijk reglement is iedere tuinder verplicht twee keer per jaar aan het werkplan deel te nemen. Volg onze nieuwtjes ook op de website www.volkstuinvinkhuizen.nl of via onze facebookpagina Volkstuinvinkhuizen en op de aankondigingsborden bij de ingang en in de kantine.

Rest mij nog u op te roepen de voorjaarsledenvergadering op 8 april aanvang 19.30 uur te bezoeken. En natuurlijk ook dit jaar weer een goed tuinjaar met veel plezier en een uitermate goede oogst.

Jan Roede

Algemene Ledenvergadering 8 april 2016

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging op vrijdagavond 8 april 2016. In afwijking van het gebruikelijke aanvangstijdstip, hebben we besloten deze keer te beginnen om 19.30 uur. De reden hiervoor is dat wij tijd willen maken om na afloop nog een geweldige tuinfilm te vertonen.

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Verslag algemene ledenvergadering 13-11-2015
6. Jaarverslag 2015 van de secretaris
7. Financieel verslag 2015 van de penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie 2016
10. Voorstel van het bestuur 2 leden het lidmaatschap te ontnemen.
11. Uit de commissies
12. Rondvraag
13. Sluiting van de vergadering

P A U Z E

Vertoning van de film:

POTRET VAN EEN TUIN

Dit met een hapje en een drankje.

Toelichting bij punt 9.

Het bestuur heeft tot haar spijt moeten besluiten aan de ledenvergadering voor te dragen om de heer R. Wiltjer (tuinen 237 en 238) alsmede de heer R. de Klerk (tuin 230) het lidmaatschap te ontnemen. De staat van onderhoud waarin hun tuinen verkeert is dusdanig, dat de schouwgroep dit heeft afgekeurd. Op aanmaningen hierop is niet gereageerd. Een beroep tegen de voorlopige schorsing door de heer Wiltjer is door de commissie van beroep afgewezen.

Verslag ALV najaar 2015

Aanwezig: 28 personen, incl. bestuur: J.Roede , K.v.Vliet, L.Peeman, M. de Jong en L.Boiten(secr./not.)
Er zijn afmeldingen van:A.Peeman, D.Ots, J.Horneman, ,J.v.Marwijk, E.v.d.Velde, S.v.d.Wal,
A.Koster, E.Telgt.

1.Opening/vaststellen agenda

Voorzitter Jan Roede opent met een welkom en excuses voor de verkeerde agenda in het Ledenblad. Hij memoreert het overlijden van Dikkie Kuiper, die zich lang en veel voor de vereniging heeft ingezet. Deze vergadering legt het bestuur de plannen voor het komende jaar voor ter bespreking, met de Begroting daarvoor. Er zijn het afgelopen jaar diverse investeringen gedaan en dus kosten gemaakt; er is echter geen reden voor verhoging van de contributie.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

2.Verslag Voorjaarsledenvergadering van 10 april 2015

Ad. Pt. 6b: Bij het contract met de nieuwe huurders dit jaar is de proefperiode ingevoerd. Dit heeft in zoverre succes, dat enkelen, al of niet na een waarschuwing van het bestuur, tot de conclusie kwamen, dat er voor de tuin onvoldoende tijd was en deze weer zijn vertrokken.
Ad. Pt. 11: Er staat inmiddels een mooi, nieuw hek. Marrink spreekt zijn waardering uit voor het vele werk van Kees van Vliet en diverse assistenten(s), wat door de vergadering met een applaus wordt onderstreept.
Er zijn geen opmerkingen op de tekst, waarmee het verslag, onder dank aan de secretaris, wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen
De voorzitter noemt als plannen voor 2016:
Verbetering van het terras met daaraan gekoppeld de septic-tank. De toiletgroep, kantine schilderen en van binnen wat “upgraden”. Het vormen van een Activiteitencommissie voor
activiteiten zoals de Open Dag, Plantjesruil, Pompoenenwedstrijd, aanvulling op de Ledenvergaderingen.4. Ingekomen stukkenGeen.5. Begroting 2016Gevraagd wordt naar de post Belasting: Dit betreft gemeentelijke belastingen zoals OZB en rioolbelasting en Waterschap. Dit is regelmatig punt van aandacht voor het Bestuur.
Het bedrag voor de septic-tank is op basis van een eerste raming.
De begroting wordt verder zonder commentaar goedgekeurd.

6.Uit de commissies

a.Tuincie. De voorzitter, Rambaran, is niet aanwezig. Hr.Wolff meldt, namens hem, dat een en ander naar tevredenheid verloopt. Inmiddels is de Tuincommissie versterkt met Mario Rodenburg.
b.Winkelcie.(Leverman): Winkel heeft goed gedraaid; weinig klachten. Voldoende honing van de imker. Goede relatie voor inkoop met Eldorado. Plantjesruildag leverde wat problemen op en winkel zal dan afzien van inkoop tomatenplanten. Meer aanbod van diverse soorten kruiden in verband met wensen nieuwe leden. Flinke omzet ( ook op Plantjesruilmiddag).
Commissie is voldoende bezet. Rodenburg is bij nader inzien “verhuisd” van Winkel naar
Tuincie.

c.Kantinecie. (Emmelkamp). Nog steeds de enige vrijwilliger; versterking blijft urgent.

d.Bouwcie.(Kuiper, Peeman). Er worden kleinere tuinen verhuurd; de vraag is dan of
een schuur niet teveel ruimte inneemt en de oppervlakte niet moet worden beperkt.
v.Vliet beperkt het bij nieuwe verhuur nu tot een advies om dan maar een “wachthuisje” te plaatsen. Zolang het incidenteel blijft, is er tot nu toe weinig noodzaak hiervoor regels op te stellen. Het bestuur neemt hier verder aktie op.
Als huurders een schuur plaatsen conform de afspraken is er geen reden de buren daarover te informeren.( vraag Thiebackx).

Gerrit Kuiper is positief over de uitvoering van de Schouw, waaraan hij dit jaar 2 keer heeft meegedaan. Naar aanleiding daarvan merkt Klaas Stad op, dat hij twijfels heeft of er na de Schouw wel voldoende follow-up is en er zou moeten worden gehandhaafd.
Men krijgt wel waarschuwingen en brieven, maar moet er niet eerder worden opgezegd ?

Roede antwoordt, dat in meerdere gevallen huurders zelf al kiezen om op te zeggen en de procedure voor schorsen, zeker met tussenkomst van de Commissie van Beroep, nogal wat tijd kan vergen.
Men moet bij vertrek schoon opleveren. V.Vliet licht toe, dat men er regelmatig voor kiest om

dan maar te betalen voor het ploegen en frezen door de vereniging. Dat blijft dan nog wel een klus voor de vereniging.

Leverman heeft veel last van onkruid en geen onderhoud bij de buurman.
d.Tuinverhuur (v.Vliet): Nieuwe aanmelders worden nadrukkelijk gewezen op de extra zwaarte van het werken met klei. Verder adviseert hij te beginnen op een kleinere tuin, dus
van 100 naar 50 m²

e.PR-cie. (Peeman,v.Vliet).Website wordt aangepast. Kopij wordt aangeboden aan lokale krantjes, maar lang niet altijd geplaatst.

f.Techn, cie, Met het overlijden van Dik Kuiper is deze commissie er niet meer. Enkele leden ( v.Vliet, Knap, Rodenburg) zijn wel aktief in de Werkplaats.
Tot slot van de rapportages wijst de voorzitter nog eens nadrukkelijk op de noodzaak van nieuwe leden voor de commissies.

7.Bestuur.

Per eind 2016 zijn er 3 vacatures in het Bestuur: voorzitter (Roede) , secretaris (Boiten) en algemeen lid/PR ( Peeman). Eventuele kandidaten kunnen zich melden.

Het is vrijwilligerswerk, vergt wat tijd en is niet vrijblijvend.

8.Rondvraag

Mevr. Atsma:
AED-apparatuur aanschaffen ? Eerder besproken en afgewezen. Motief:
Kosten, men is meestal op zijn/haar tuin, risicofactor beperkt, mede door verjonging van het ledenbestand. Er zijn diverse leden met EHBO-diploma.

Mevr.Robertus:
Voorstel aanschaf zwengelpomp, zodat men geen water direkt uit de sloot hoeft te putten. Aktie Bestuur.
Leverman:
Verlichting langs het pad !! Dit neemt de voorzitter op met de heren Djasmadi en Horneman, die hierin aktie zouden ondernemen.
v.Vliet:
Vraagt aandacht voor afvoeren van tuinafval. Mag niet in de houtwallen. Voorstel voor centrale compostbak/-container. Eerder afgewezen vanwege de kosten, de grote kans op misbruik en de vraag wie het bewaakt.
Telgt (schriftelijk):
“Graag een container voor tuinafval”. Zie vorig punt.
“Graag een frisdrankautomaat”. Heeft in het verleden veel problemen opgeleverd.
Marjan de Jong:
Oproep voor leden Activiteitencie. Eerste aanmeldingen van: Peter Garfield, Aukje Atsma,
hr. Cesmé, Gerrit Kuiper. ( + lid Winkelcie.).
Thiebackx: Bouwplannen gemeente op ons complex ? Niet bekend; voorlopig hebben we een huurcontract van nog 7 jaar.

9. Sluiting

Dhr.Roede sluit de vergadering, met dank voor de aanwezigheid en deelname, attendeert nog op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari en wenst ieder “wel thuis”.

Luuk Boiten

Dec. 2015

Jaarverslag 2015

Algemeen

Het aantal verhuurde tuinen was ook dit jaar groot, maar er is geen wachtlijst. De trend van kortere huurperiodes zet zich voort. Bij meer nieuwe aanmeldingen zijn er ook meer opzeggingen te constateren. Ook wordt er meer gestart met een kleinere oppervlakte.
Nieuwe leden krijgen eerst een proefcontract voor het eerste jaar.
Er is een grote variatie in de manier van tuinieren en de inrichting van de tuinen. Het aanzien van het complex wordt ook verbeterd door een aantal mooie, nieuwe tuinhuisjes.
In dit jaar overleed ons Erelid, Dikkie Kuiper, die gedurende vele jaren binnen onze vereniging aktief is geweest.

Activiteiten
Er waren weer de gebruikelijke activiteiten ( Nieuwjaarsreceptie, Werkplan, Kantine, Winkel, ALV’s), maar ook een nieuwe, geslaagde Plantjesruildag en een mooie Open Dag. De Beginnerscursus is langzamerhand ook een zinvolle en gewaardeerde actie. De PR-commissie verzorgde weer 3 keer het Ledenblad. Facebook wordt ook steeds meer gebruikt.

Het oude toegangshek werd vervangen door een nieuw en degelijk draaihek en ook er is onderzoek gestart naar vervanging/verbetering van de septic tank.

Commissies

De bezetting en aanvulling van de commissies blijft een punt van aandacht en zorg. Kantine, Winkel en Tuin-/verhuurcommissie verzetten weer veel werk. Opkomst en deelname aan het Werkplan, in voor- en najaar was goed. Wel moesten een aantal verzuimers extra worden benaderd.

Bestuur

Het bestuur vergaderde 11 keer. Mariska Fokkens nam afscheid als penningmeester (en huurder) en Marjan de Jong is in de Najaars ALV benoemd tot haar opvolgster. Jan Roede, Leen Peeman en Luuk Boiten hebben te kennen gegeven per eind 2016 te stoppen als bestuurslid. Het bestuur heeft, op uitnodiging, de vereniging vertegenwoordigd bij de opening van een nieuwe volkstuin in Meerstad. Ons oud-lid Arjen Hartsema is daar voorzitter.Schouw en probleemgevallen
Er werd 2 maal een schouw uitgevoerd van alle tuinen (door bouw- en tuincommissie en bestuur). Daarbij wordt de toestand van de tuinen en opstallen gecontroleerd en of men zich houdt aan de verplichting tot goed onderhoud. Bij nalatigheid wordt men per brief gewaarschuwd; dat heeft in een aantal gevallen erin geresulteerd dat men zelf opzegt, danwel dat door het bestuur een procedure tot opzegging wordt opgestart. Er is met name ook gelet op de nieuwe tuinders met een proefcontract.

Leden en tuinenbestand

Het totale ledenbestand bedraagt nu 170 leden. In 2015 zijn er 21 nieuwe leden bijgekomen en is van 23 het lidmaatschap om diverse redenen beëindigd. Van de in totaal 270 tuinen zijn er momenteel 33 vrij, daarvan zijn er 4 structureel niet verhuurbaar wegens schaduw en 2 tuinen zijn na fors onderhoud vooraf, nog te verhuren. Besloten is om geen huisjes meer toe te staan op tuinen kleiner dan 100 m².

Luuk Boiten

Afwateringsplan Golden Raand

Afgelopen winter heeft ons duidelijk gemaakt dat het afvoeren van de vele regen die er is gevallen een zaak is die structureel moet worden aangepakt.

Daarom is er een afwaterings plan ontworpen dat ervoor moet zorgen dat alle tuinen op sectie 2 die niet direct aan een sloot grenzen (tuinen 056 tot en met 093) hun overtollige regenwater kwijt kunnen. We kiezen er voor om hier te beginnen omdat hier de meeste tuinen zijn met een waterprobleem.

Het plan behelst het graven van een gemeenschappelijke afvoergreppel langs de korte grenzen van de tuinen die het water van zuid (het hoofdpad) naar de sloot aan de noordkant van ons complex gaat afvoeren.

Helaas zullen we daarbij bomen, hekken, huisjes, composthopen, struiken en heel wat rommel tegenkomen.
Die zullen moeten wijken. We vragen daarvoor uw begrip en vooral medewerking.
We willen hiermee al in het eerste werkplan beginnen. Hoe eerder het water weg kan lopen des te eerder worden de aangrenzende tuinen droog en kunnen ze opwarmen.

Dus ligt uw tuin aan de te graven gemeenschappelijke hoofd-greppel: help dan mee om het graven mogelijk te maken en graaf zelf mee!

De zij-armen van die hoofdgreppel moeten in de volle lengte langs de tuinen gaan lopen. Die zij-greppels moeten door de leden zelf worden gegraven. De leden die zo’n zij-greppel tussen hun tuinen willen dienen dat in onderling overleg te besluiten en uit te voeren. Besluiten beide leden dat tussen hun tuinen geen zij-greppel nodig is dan graven ze die gewoon niet. Wanneer één van beiden de greppel wil dient hij er te komen en wel op de grens van de beide tuinen. Beide tuinen zullen er tenslotte toch op gaan afwateren.

Namens het bestuur, Kees van Vliet

Bestuursleden gezocht

In de ALV van november vorig jaar is al aangekondigd dat wij na de zomer in de ALV van november 2016 afscheid gaan nemen van 3 bestuursleden. Hiervoor zoeken wij dus drie nieuwe mensen.

De functies:

1. Voorzitter. De taak van de voorzitter betreft het leiden van het bestuurswerk en hij leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Verder vertegenwoordigt hij de vereniging naar buiten. Hij is ook woordvoerder namens de vereniging.

2. Secretaris. De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt daarvan afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur.

De secretaris is verder belast met het bijhouden van de ledenadministratie.

Hij is belast met het notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen. Tevens brengt hij op de voorjaarsvergadering verslag uit over het afgelopen jaar met betrekking tot het gevoerde beleid.

3. Bestuurslid PR. Het bestuurslid belast met de Public Relations stelt samen met bestuursleden, leden en eventueel een PR commissie het ledenblad samen. Verder onderhoudt hij contacten met de pers. Dit kan zijn kranten, radio, TV of digitale publicatie media. Hij heeft samen met een eventuele beheerder het beheer over de website en de facebookpagina van de vereniging. Hij zorgt voor artikelen over de activiteiten van de vereniging naar buiten.

U begrijpt dat wanneer er in november straks maar twee mensen meer in het bestuur zitten, waarvan Kees van Vliet al bijzonder zwaar belast is met onderhoud van machines en terrein, die verantwoordelijk is voor verhuur van tuinen en wat al niet, terwijl Marjan de Jong ook haar handen vol heeft aan het penningmeesterschap, dit alles een onmogelijke situatie wordt.

Wij doen hier dan ook een dringend beroep op mensen om zich aan te melden.

Schroom niet, stap naar voren en neem contact op met het bestuur. We hebben nu nog de hele zomer. U kunt rustig, nu al, een aantal bestuursvergaderingen meemaken. Een aantal keren meedraaien, geeft meer inzicht dan een heel verhaal onzerzijds.

Jan Roede

Vereniging en Bestuur

Eind van dit jaar zijn er 3 nieuwe bestuursleden nodig. Reden genoeg om daar nu al extra aandacht voor te vragen !
In het Winternummer van “De tuinliefhebber” maakt de voorzitter van de AVVN in zijn Voorwoord
daarover een aantal, misschien niet zo verrassende, maar wel belangrijke opmerkingen. We nemen het hier gedeeltelijk over:
“Wees zuinig op uw bestuur; wees zuinig op uw leden”Het leiden van een vereniging is absoluut geen niemendalletje voor een druilerige zondagmiddag. Het vraagt inzicht, overzicht, planning, tact, vaardigheid, en nog veel meer. Bovendien zijn de meeste bestuurders van een vereniging amateurs die in hun vrije tijd hun beste beentje voor zetten.
Het leiden van een volkstuinvereniging is nog een beetje ingewikkelder. Naast het bijeen houden en op koers houden van de leden, komt er doorgaans nog een omvangrijke beheerstaak voor soms grote complexen bij.
We wijzen er bestuurders steeds weer op dat ze hun taak uitvoeren op basis van een door de leden gegeven mandaat en niet op basis van een ongecontroleerde en onafhankelijke machtspositie. Het is de kunst van een goed bestuur om de leden te laten voelen dat ze behoren tot een gezamenlijk geheel. Dat lukt de meesten steeds beter.Anderzijds zien we steeds weer dat individuele leden iets te weinig begrip hebben voor hun eigen bestuurders, die hun taak belangeloos in hun vrije tijd doen. Ongeduld en de verwachting dat zaken meteen en op afroep kunnen worden geregeld komen toch echt iets te vaak voor. Persoonlijke aanvallen helaas ook.
Niet alleen bestuurders, maar ook leden moeten beseffen dat ze met elkaar een soms behoorlijk grote gemeenschap vormen die ze met elkaar inhoud moeten geven. Hoe meer dat lukt in harmonie en gemeenschappelijkheid, met begrip voor elkaars rol, hoe beter de vereniging functioneert.Chris Zijderveld.”

( Het blad van de AVVN staat in de stander op de tafel in de kantine en bevat veel leuke en leerzame artikeltjes en tips voor de volkstuinder).

 

Twee leden van de kersverse activiteitencommissie stellen zich voor

Mijn naam is Aukje Atsma en ik ben op de Golden Raand begonnen in de zomer van 2015. Ik vind het erg leuk om aan activiteiten mee te doen die met tuinieren te maken hebben en hoop aardig wat kweekgeheimen van de oudere garde los te peuteren! Daarnaast vind ik het ook leuk om activiteiten te organiseren. Als het maar nieuwe inzichten oplevert en gezellig is. Ik heb nog niet veel tuinervaring maar ben wel erg enthousiast en vind het niet erg als het eens mislukt. Ik probeer graag (voor mij) nieuwe dingen uit, en ben daar creatief in. En zoals te zien is aan mijn huisje vind ik timmeren leuk! Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon: 06-20277976

Mijn naam is Marjan de Jong. Dit is het vijfde jaar dat ik met veel plezier een tuin huur. Ik geniet van de rust, het tuinieren en van de resultaten op de tuin. Alhoewel het ene jaar iets geweldig lukt en het volgend jaar juist niet. Ik zit namens het bestuur (ik ben penningmeester) in de activiteitencommissie en vind het leuk om activiteiten te organiseren en ook mee te doen. Volgens mij is er veel kennis onder de leden over tuinieren. Ik hoop dat ik bij kan dragen dat deze meer wordt verspreid.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Telefoon: 0612716494.

 

Cursus tuinieren

De korte cursus tuinieren is op zaterdag 26 maart van 11 tot 13 uur in de kantine. De cursus is bedoeld voor beginnende tuiniers, maar ook tuiniers met ervaring zijn welkom. Kees van Vliet geeft de cursus.

Onderwerpen:
De structuur van klei.
Hoe verbeter je die structuur.
Bodemleven.
Indelen van je tuin.
Bemesten.
Wisselteelt.
Zaaien, vóórzaaien, uitplanten van je gewassen.
Ziekten en plaagdieren.

Snoeicursus

Op veler verzoek wordt weer een snoeicursus georganiseerd. Op 2 april van 10.00 tot 12.00 uur. In de kantine wordt een presentatie gegeven over het snoeien van een appelboom, perenboom en drie soorten rozen. En op een paar tuinen volgt een praktische uitleg en kunt u zien hoe u het beste kan snoeien.

Oproep activiteitencommissie

We hebben veel meer ideeën en kunnen daar ook meer mensen bij gebruiken. Heb jij zin om mee te organiseren of zou je een lezing of workshop willen geven? Of vind je dat een buurman of vrouw op de tuin zoveel kennis heeft over een bepaald onderwerp? Vraag diegene zich bij Aukje Atsma of Marjan de Jong aan te melden.

Tuinieren kan de natie genezen (een ingezonden brief)

Groen is goed voor de mens, of hij nu gezond is of ziek. “Mensen ervaren dat vaak zelf zo en steeds meer onderzoeken leveren er het wetenschappelijk bewijs bij: buiten zijn in de natuur; uitzicht hebben op groen, zelfs kijken naar een foto van een boom of luisteren naar natuurgeluiden werkt al rustgevend en stressverlagend ”. Ja, dat stond letterlijk in mijn krant. Daar wordt dus onderzoek naar gedaan.
En op die resultaten van dat onderzoek zal er wel een of andere ‘ geleerde’ promoveren tot doctor. Dan hebben we dus al 100 doctors op onze volkstuin. Die wisten de uitslag van die studie al lang. Die hebben dus nooit stress en zijn altijd geheel zichzelf vanwege de rust tussen het groen.
Alle volkstuinders in Nederland mogen vanaf nu een lagere premie betalen voor hun ziektekosten-verzekering wegens de stressverlagende groenomgeving. Het is ook al bewezen,dat volkstuinders gemiddeld ouder worden dan de gemiddelde Nederlander.
( Dat is dan weer kostenverhogend voor de AOW verstrekkende instanties.)
“Diverse instanties nemen nu personeel aan met de functies als omgevingspsycholoog en hoogleraar natuurbeleving. Deze mensen gaan gevoelens van stress en onzekerheid verlagen door mensen naar een tuin te laten kijken en in contact te laten komen met planten, bloemen en met elkaar”. Zelfs zonder onderzoek zijn de geleerden al enthousiast over hun nieuwe therapie.
Wij, volkstuinders, zijn de kenners van het eerste uur, die totaal genegeerd worden. Wij kunnen nu al dat eindrapport van die studie schrijven, want de heilzame werking van Moeder Aarde en haar groen is al eeuwen bekend. Wie niet van het verleden leert, heeft geen toekomst ! Dat geldt zeker voor al die nieuwe onderzoekers, die buiten de werkelijkheid leven.
Plaats een volkstuin naast een ziekenhuis en voor je het weet schreeuwt het ziekenhuis om patiënten en groeit de wachtlijst van de volkstuinvereniging buitenproportioneel.
Zo worden de volkstuinders de nieuwe natuurgenezers der natie.         (“Trouw“, 27-1-16)

Gerrit Struik, Volkstuinder te Sint Pancras.

2016 Het jaar van de peulvrucht.

De Verenigde Naties heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot het jaar van de peulvrucht. Bonen, erwten, linzen enz. bevatten veel koolhydraten, eiwitten en vezels. Ze kunnen een goede vervanging in de voeding zijn voor dierlijke eiwitten, zoals vlees. Ook bij de teelt van peulvruchten komt er stikstof en CO2 vrij, wat de structuur en vruchtbaarheid van de bodem ten goede komt.

Zodoende zou de teelt van peulvruchten kunnen helpen de voedseltekorten inde wereld te verminderen. Ook uit milieu oogpunt is de verbouw van peulvruchten een stap in de goede richting.

In Nederland hebben culinair journalist Onno Kleyn en voedingsdeskundige Yneke Kootstra de Bonenbende opgericht. Zij stellen zich ten doel het eten van peulvruchten te bevorderen. Op hun website www-bruinebonenbende publiceren tal van recepten die met peulvruchten gemaakt kunnen worden. U zult dan zien dat er meer kan met bv. erwten en kapucijners dan kapucijners met spek of snert (hoewel ook erg lekker). U komt daar ook tientallen soorten peulvruchten tegen, waarvan we het bestaan misschien niet kennen, maar die de moeite waard zijn om eens te proberen. Op de facebookpagina van de Bonenbende verschijnen ook steeds nieuwe recepten.

Recept

Linzenstoof met speculaaskruiden.

(Recept van Joke Boon – geen grapje- op de website van de Bruine Bonenbende)

Linzen worden wel het vlees van de armen genoemd. Omdat ze voedzaam en goedkoop zijn. Linzen zijn vooral lekker en een goede bron van eiwitten. Er bestaan verschillende soorten. Voor het recept van linzenstoofpot gebruiken we vaak twee verschillende soorten: kleine zwarte Beluga linzen en bruine. We koken ze apart van elkaar en dat levert als je ze samenvoegt een mooi gerecht op.

Niet alle linzen blijven heel tijdens het koken, zo vallen gele en oranje linzen uit elkaar., dat is prettig als je soep maakt, want de linzen zorgen zo meteen voor binding. In dit stoofpotje moet je linzen gebruiken die heel blijven zoals bruine, groene of kleine zwarte Beluga linzen.

Dit heerlijke stoofpotje laat je huis ook nog eens behaaglijk geuren en een restje is de volgende dag ook heerlijk, bijvoorbeeld onder een laagje aardappelpuree.

Nodig voor vier personen

300 gram linzen, die heel blijven na het koken (bv., 150 gram bruine en 150 gram kleine zwarte Beluga linzen.) Kook ze apart want de ene soort is eerder gaar dan de andere.

3 stengels bleekselderij
2 winterwortelen
1 rode ui
1 witte ui
1 klein blikje tomatenpuree
2 laurierbladeren
3 tl. Koek- en speculaaskruiden
200-300 ml. Fruitige zoete rode wijn
1 Tablet groentebouillon
Zout en peper
Olijfolie
75-100 gr. (zachte) geitenkaas per persoon. Geschikt om te grillen. Bij de meeste supermarkten kun je ronde plakken geitenkaas met een harder randje erom krijgen, ze blijven mooi in vorm tijden het grillen.

Bereidingswijze

Kook de linzen en laat ze in het kookvocht staan.
Neem een braadpan en verhit daarin een flinke scheut olijfolie. Snipper de beide uisoorten en fruit deze zachtjes aan. Snijd de bleekselderij en de wortel in blokjes en doe deze al omscheppend bij de uien
Voeg na 5 minuten de koekkruiden toe en bak even omscheppend mee. Voeg dan het blikje tomatenpuree toe en mee laten bakken. Blus daarna af met de wijn. Doe de laurierblaadjes erbij en laat dit zachtjes gedurende 20 minuten stoven. Als de wortel zacht en bijna gaar is, voeg dan de de uitgelekte linzen toe en eventueel nog iets van het kookvocht. Verkruimel het bouillonblok erover en roer goed door. Laat nog 15 minuten doorstoven en voeg tussentijds eventueel nog wat kookvocht toe. Maak op smaak met peper en zout.
Gril ondertussen de geitenkaas op een stuk bakpapier in de oven
Schep de linzenstoofpot in een mooi diep bord en leg de geitenkaas erboven op.
Eventueel serveren met een frisse salade.
Eet smakelijk.

Jan Roede

Nieuws over de stadjerspas

Stadjerspas.nl is vernieuwd! Vanaf 1 januari 2016 behoort print- en papierwerk tot het verleden en worden administratieve handelingen vereenvoudigd. Dus geen gedoe meer met vouchers.

Heeft u een stadjerspas? Mail dan de code die op uw sleutelhanger of scan staat naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ik kan dan de korting innen bij de gemeente die u krijgt op de contributie.

Voorstel einde lidmaatschap 2 leden

Conform de Statuten en het Reglement van de vereniging kan het lidmaatschap worden beëindigd indien een lid zijn verplichtingen niet nakomt en voortzetting van het lidmaatschap redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Leden dienen hun tuin goed te onderhouden en geen overlast voor anderen te veroorzaken. ( ref. Statuten, Artikel 7 en Huishoudelijk Reglement, Artikel 5).
Het bestuur gaat hier zorgvuldig mee om en geeft, ingeval van een nalatigheid van leden, ruim de tijd om een en ander te corrigeren. Betrokkenen krijgen zonodig meerdere keren een waarschuwing en een brief en er is vaak ook nog contact via telefoon en e-mail.
In de afgelopen tijd heeft dit in twee gevallen niet tot een bevredigend resultaat geleid en stelt het Bestuur hierbij aan de Ledenvergadering voor deze leden te ontzetten uit hun lidmaatschap. Dit betreft de heren R.Wiltjer (tuin 237 en 238) en R.W. de Klerk (tuin 230).
Hieronder een beknopt chronologisch overzicht van besluiten en correspondentie.
De brieven met uitspraak van de Cie. van Beroep, ( cc. Bestuur) liggen ter inzage.R.Wiltjer
In 2011 en 2012 meerdere waarschuwingen en brieven ontvangen over de slechte staat van zijn tuinen, naar aanleiding van uitgevoerde schouw.
In de zomer geen aktie genomen op de “geconstateerde “hopeloze toestand” van de tuinen. Omliggende tuinen hebben last van overgroeiend onkruid.
In november brief met waarschuwing hierover van het Bestuur. Naar aanleiding hiervan is er een gesprek geweest van de heer Wiltjer met 2 bestuursleden, dat niet bevredigde en is een voorstel tot schorsing voorgelegd aan het Bestuur. ( Voorstel om 1 tuin af te stoten werd ook niet op ingegaan). Dit gesprek en reactie van Wiltjer is in Bestuur besproken en er is besloten tot “laatste kans”, onder voorwaarden.
Februari 2014 brief met conclusie, dat niet aan de voorwaarden is voldaan en besluit tot opzegging.
Mrt. 2014: Hr. Wiltjer gaat in beroep bij de de Commissie van Beroep.
April 2014: Uitspraak Cie. van Beroep: steun voor akties en besluit van het Bestuur. Geeft nog wel een opening tot uitstel en correctie.
Mei 2014: Wiltjer heeft alsnog nota betaald en aktie ondernomen op zijn tuin. Bestuur “besluit
een en ander te blijven volgen”.
In september en december 2015 zijn, naar aanleiding van de Schouw, brieven gestuurd met als eis om uiterlijk 1 november de tuinen op orde te maken en de rommel op te ruimen. Daarop is niet gereageerd of aktie ondernomen.
Hr. Wiltjer is opnieuw in beroep gegaan bij de Cie. van Beroep. Dit beroep is, per brief d.d. 18 januari 2016, door de Cie. van Beroep verworpen. R.W. de Klerk
Bij de Schouw in de zomer van 2014 is geconstateerd, dat al langere tijd dringend onderhoud nodig is. Veel woekerend onkruid, dat zich boven- en ondergronds ook naar naburige tuinen verspreidt en de vereniging veel kosten gaat opleveren om opnieuw te verhuren. In de een brief van het Bestuur , d.d. 26 september 2014, is de heer de Klerk hierop aangesproken ( met ook nog het aanbod om een evt. kleinere tuin te huren). Hierop is niet gereageerd of aktie ondernomen.
Hierover nog eens aangesproken in november 2014 gaf de heer de Klerk te kennen dit in 2015 te gaan aanpakken en verbeteren.
Bij de Schouw van zomer 2015 moest worden geconstateerd, dat er geen verbetering is opgetreden en is de heer de Klerk in september met een brief hierover opnieuw aangesproken en meegedeeld, dat als niet per 1 november aktie werd ondernomen, er per 1 januari 2016 tot opzegging zou worden overgegaan. Dit is hem vervolgens per december per brief aangezegd.

15 februari 2016

Oproep copy ledenblad en/of website

Voor het vullen van het ledenblad en de website is altijd weer copy nodig, heeft u tip trucs of andere wetenswaardigheden waarmee u uw mede tuinders wat wijzer kunt maken? Klim achter het toetsenbord en lever ook een bijdrage aan onze schitterende vereniging.

Alvast van harte bedankt,     Leen Peeman (PR)

Werkplan

In het voorjaar wordt het werkplan gehouden op de dinsdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. De kantinebar is open vanaf 18 uur. Deelnemers aan het werkplan krijgen gratis koffie en thee.

Wanneer u niet kunt komen op de dag dat u bent ingeroosterd laat dit dan a.u.b. weten aan kees van Vliet: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij iemand van de tuincommissie. U kunt een week eerder of later ook komen.

Balans per 31 december 2015

ACTIVA   PASSIVA
Kas   vereniging 250,59   Kapitaal 74.331,44
Girorekening   vereniging 19.895,95      
Spaarrekening   vereniging 43.709,07   Sleutelborg 2.200,00
Eindsaldo   winkel 1.586,67      
Eindsaldo   kantine 0,00   AFSCHRIJVINGEN  
Gebouwen 54.450,00   Afschrijving   gebouwen (19 jr) 25.863,75
Container 1.000,00   Afschrijving   container (12 jr) 600,00
Gereedschappen 5.000,00   Afschrijving   gereedschap (9 jr) 4.500,00
Inventaris 4.600,00   Afschrijving   inventaris (10 jr) 4.600,00
Voorraad   winkel 1.466,73      
Voorraad   kantine 10,86   VOORUIT   ONTVANGEN  
      Huur   2016 8.119,70
      Contributie   2016 4.080,00
         
      NOG   TE BETALEN  
      Huur   gemeente 7674,98
         
         
Totaal 131.969,87   Totaal 131.969,87
         

Gebouwen: afschrijving 40 jr

Container:     Afschrijving   20 jaar  
Inventaris:   afschrijving 10 jaar Gereedschap   Afschrijving   10 jaar  
         
         

Kasverslag 2015

Inkomsten   Uitgaven
Contributie   2015 2.960,00   Huur   gemeente 0,00
Huur   2015 6.802,25   Bestuurskosten 335,22
Contributie   2016 4.080,00   Belastingen 3.283,79
Huur   2016 8119,70   Verzekeringen 773,34
Verhuur 45,00   Onderhoud   complex 5.268,65
Administr/boetes 103,00   Onderhoud   gebouwen 53,68
Stadjerspassen 240,00   Onderhoud   inventaris 0,00
Donaties 0,00   Onderhoud   gereedsch 731,79
Rente 320,57   Gas,   water, elektra 964,69
Proathoes   afdracht 720,60   Beveiliging 363,92
Winkel   afdracht 1.750,00   Ledenblad 175,00
Sleutels 18,00   Lief   en leed 58,45
Frezen 65,00   Aktiviteiten 452,82
         
Totaal 25.224,12   Totaal 12.461,35
         
Saldo   1-1-2015 51.090,91      
Inkomsten   2015 25.224,12      
Uitgaven   2015 12.461,35      
Saldo   31-12-2015 63.853,68      
Opmerkingen   :        
De   gemeente heeft verzuimd een huurrekening te sturen.  
De   nota van € 7674,98 komt in 2016.    

VAV Winst & verliesrekening 2015

Inkomsten Begroot 2015   Uitgaven Begroot 2015
     
Contributie 6.900,00 7.040,00   Huur   gemeente 6.850,00 7.674,98
Huur 14.200,00 14.921,95   Bestuurskosten 500,00 335,22
Admin.   vergoed. en boetes 190,00 103,00   Belastingen 3.814,37 3.283,79
Donaties 0,00 0,00   Verzekeringen 1.250,00 773,34
Rente 350,00 320,57   Onderhoud   complex 2.000,00 5.268,65
Proathoes,   netto 1.200,00 720,60   Onderhoud   gebouwen 1.000,00 53,68
Winkel,   netto 900,00 1.750,00   Onderhoud   inventaris 250,00 0,00
Verhuur 0,00 45,00   Onderhoud   gereedschappen 500,00 731,79
Frezen   65,00   Afschrijving   gebouwen 1.360,00 1.360,00
        Afschrijving   container 50,00 50,00
        Afschrijving   inventaris 0,00 0,00
        Afschrijving   gereedschappen 500,00 500,00
Sleutelborg   18,00   Gas,   water, elektra 1.150,00 964,69
        Beveiliging 360,00 363,92
        Ledenblad 250,00 175,00
        Lief   en leed 200,00 58,45
        Aktiviteiten 1.000,00 452,82
             
Totaal 23.740,00 24.984,12   Totaal 21.034,37 22.046,33
             
Resultaat: Begroot Werkelijk        
Resultaat 2.705,63 2.937,79