Verslag ledenvergadering 8 april 2016

Aanwezig: 31 personen, incl. bestuur: J.Roede , K.v.Vliet,M.de Jong en L.Boiten(secr./not.) Leen Peeman is verhinderd.

Er zijn afmeldingen van:D.Ots, F.Rambaran,J.v.Marwijk,S.Gangadien, R.Ronomedjo, E,v.d.Velde, M.Haikens en L.v.d.Dongen.

1.Opening/vaststellen agenda
Voorzitter Jan Roede heet iedereen welkom. De Activiteitencommisie heeft gezorgd voor een interessante film na de vergadering. De agenda wordt aangevuld met: Vacatures Bestuur.

2.Mededelingen
2a.Beginnerscursus Is weer verzorgd door Kees van Vliet. Goed verlopen, 6 deelnemers. 
2b.Septic tank
Enkele oplossingen hiervoor zijn in onderzoek.
2c.Kantine
In de loop van het jaar wordt gewerkt aan een aantal verbeteringen.
2d.Activiteitencommissie De nieuw gevormde Activiteitencommissie is enthousiast gestart en heeft al diverse plannen gemaakt. Inmiddels is er de film en is er een geslaagde Snoeicursus geweest met 15 deelnemers.
2e. Afwateringsplan Het plan wordt toegelicht door Kees van Vliet. In het Werkplan wordt met de uitvoering begonnen.
2f.Controle aardappelverbouw De vereniging is verplicht om jaarlijks te controleren waar aardappels worden verbouwd en of men zich houdt aan de voorgeschreven wisseling. Dit is enkele jaren niet gedaan. Mario Rodenburg wil dit wel op zich nemen.

3. Ingekomen stukken
Geen.

4.Verslag Najaarsledenvergadering van 13 november 2015
J.Leverman: Tijdens de werkzaamheden aan het terras e.d. moet de winkel wel bereikbaar blijven. Daar wordt voor gezorgd. Er zijn geen opmerkingen op de tekst van het verslag, waarmee deze, onder dank aan de secretaris, is goedgekeurd

5. Jaarverslag 2014 van de secretaris
Correctie pt. Bestuur. De benoeming van Marjan de Jong was niet in de Najaars-, maar Voorjaars ALV. Verder geen opmerkingen.

6. Financiëel verslag 2015
Zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.

7.Verslag kascontrole en benoeming nieuw kascommissielid
Namens de kascommissie rapporteert Harry van Oosten over de uitgevoerde kascontrole. Hierbij zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Op basis hiervan wordt de jaarrekening vastgesteld en de penningmeester décharge verleend. Voor de opvolging van Maeike Brunia stelt zich beschikbaar en wordt benoemd Jaap Horneman.

8.Voorstel 2 leden het lidmaatschap te ontnemen Een toelichting is in het Ledenblad opgenomen. Van de heer de Klerk is geen reactie gekomen. Dit voorstel wordt zonder commentaar goedgekeurd. De heer Wiltjer is ter vergadering aanwezig en krijgt van de voorzitter, ondanks de al verleende schorsing, drie minuten voor inspraak en verdediging. Hij heeft de laatste weken hard gewerkt; veel stro ondergespit en witte wortels verwijderd. Zijn opvattingen over het oordeel van zijn buren zijn positief en zijn volledig in strijd met de opinie en ervaringen van het Bestuur. Opzeggen van één van zijn twee tuinen is voor Wiltjer niet acceptabel i.v.m. de fruitbomen. De voorzitter concludeert, dat er geen redenen zijn het voorstel te wijzigen. Vervolgens wordt door de vergadering, zonder verdere opmerkingen, besloten tot opzegging.

9.Uit de commissies
a.Tuincie. De voorzitter, Frans Rambaran, heeft zich afgemeld. Mario is wel aanwezig, maar heeft geen informatie meegekregen.
b.Winkelcie. ( Jan Leverman): Winkel loopt goed; zelfs meer verkocht. Bezetting is besproken en geregeld.
c.Kantinecie. (Febo Emmelkamp). Nog steeds de enige vrijwilliger. Hiervoor melden zich Anja Homan, Johan Tieback en Jos Wetsinge.
d.Bouwcie. (Gerrit Kuiper). Er is veel gebouwd en nu is het rustig. Vraagpunt is, ook bij de Schouw, of en hoe je moet optreden ingeval opstallen in slechte staat zijn. Verder geen bijzonderheden.
e.Tuinverhuur (Kees v.Vliet): Er is geen wachtlijst en het loopt niet hard met aanmeldingen. Dit kan ook te maken hebben met de strengere vorm van overleg en selectie vooraf. De broodnodige PR zou door de Activiteitencommissie kunnen worden opgepakt. Marjan de Jong reageert hier positief op en doet een oproep om zich voor deze taak te melden. Anja Homan en Grietko Huizinga melden zich.

10. Vacatures Bestuur

De voorzitter wijst nog eens op de komende drie vacatures en doet een oproep zich hiervoor te melden.

11.Rondvraag

Mevr. Robertus vraagt naar de follow-up op haar voorstel over zwengelpompen in de vorige ALV. Jan Roede is bezig met een vergelijking van de prijzen. Anita Koster vraagt hulp bij het onderhoud van de verenigingsbloementuin recht voor de entree.

12. Sluiting

Dhr.Roede sluit de vergadering, met dank voor de aanwezigheid en deelname en wenst ieder veel plezier bij de film “Portret van een tuin, die hierna, na een pauze, zal worden vertoond.

Luuk Boiten

april 2016