Verslag ledenvergadering 18 november 2016

Aanwezig: 38 personen, incl. bestuur: J.Roede , K.v.Vliet, M.de Jong en L.Boiten(secr./not.) Leen Peeman is verhinderd en afgemeld.

Er zijn afmeldingen van:D.Ots, F.Rambaran,J.v.Marwijk, J.Horneman, G.Bosma, J.J.de Waard, H.Delger, E.v.d.Velde, L.v.Dongen, A.Staal, M.Haykens, T.Rienksma, S.v.d.Wal.

1.Opening/vaststellen agenda
Voorzitter Jan Roede heet iedereen welkom en spreekt zijn waardering uit over de grote opkomst. De Ledenvergaderingen zijn belangrijk voor de verantwoording van het Bestuur aan de leden over uitgaven, begroting en plannen. Het aandeel van de leden in de gang van zaken bij de vereniging is daarbij van groot belang. Er zijn verschillende verbeteringen uit het afgelopen jaar te noemen. Verder heeft de nieuw gevormde Activiteitencommissie (trekker Aukje Atsma !) al een aantal mooie activiteiten georganiseerd. In deze vergadering treden drie bestuursleden af en worden twee kandidaat-leden voorgesteld. Er is dus nog een vacature. Een compleet Bestuur is wenselijk; “er moeten niet teveel petten op één hoofd komen te zitten.” Dat geldt ook voor de Commissies, waarvoor ook nieuwe leden welkom zijn.
 

2.Mededelingen
Geen.

3. Ingekomen stukken
Geen.

4.Verslag Voorjaarsledenvergadering van 8 april 2016
Er zijn geen opmerkingen op de tekst van het verslag, waarmee deze, onder dank aan de secretaris, is goedgekeurd

5. Begroting 2017
Wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd.

6.Voorstel van het Bestuur om 3 leden het lidmaatschap te ontnemen
Een toelichting is in het Ledenblad opgenomen. De heer Volmer vraagt zich af of het expliciet noemen van de namen van de betreffende leden wel nodig is; men kan het als een “schandpaal” voelen. Geantwoord is, dat daar geen reden voor is; de feiten van de overtreding zijn duidelijk, betrokkenen zijn meermalen gewaarschuwd en namen zijn nodig om de Ledenvergadering voldoende te informeren om een besluit te nemen. Het voorstel betreffende N.Bosch en J.v.Riel wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Voor het lid Kariman zijn mevrouw Kariman en hun zoon ter vergadering. De voorzitter meldt, dat het Bestuur heeft besloten het voorstel aan de ALV aan te passen naar aanleiding van recente contacten met de familie Kariman. Feit blijft, dat de tuinen al meerdere jaren niet op orde zijn, er al meerder keren is gewaarschuwd na een Schouw en dat meerdere jaren deelname aan het Werkplan is verzuimd. Het voorstel van het Bestuur is nu om in elk geval de ene tuin met de boom af te stoten en de kans te bieden om het onderhoud van de resterende tuin het volgend seizoen wel goed uit te voeren. De heer Kariman Jr. stelt ter verdediging, dat er recent pogingen zijn gedaan om een en ander op te ruimen. De heer Kariman Sr. heeft lichamelijke klachten, is al 30 jaar lid van de vereniging en is erg geschrokken van dit besluit. Op voorstel van v.Vliet zal het bestuur nog een gesprek hebben met de familie Kariman.

7.Uit de commissies
a.Tuincie. De voorzitter, Frans Rambaran, heeft zich afgemeld. De heren Wolf en Rodenburg zijn wel aanwezig, maar hebben geen informatie meegekregen. Wel wordt nog gemeld, dat het Werkplan dit jaar prima is verlopen.
b.Winkelcie. ( Jan Leverman): Winkel loopt goed; winst als vorig jaar. De financiëen zijn besproken met de penningmeesteresse, Marjan de Jong , die de definitieve stand opmaakt. De commissie stelt voor het interieur van de winkel te schilderen. Hiervoor melden zich al enkele vrijwilligers. Het voorstel is ook al in het Bestuur besproken.
c.Kantinecie. (Febo Emmelkamp). Nog steeds behoefte aan assistentie; inmiddels draait Anja Homan aktief mee.
d.Bouwcie. (Gerrit Kuiper). Er is weinig aktiviteit en dus geen aanvragen. Geen bijzonderheden te melden.
e.Tuinverhuur (Kees v.Vliet): Nieuwe aanmeldingen zijn nodig, maar dat gaat langzaam. Wel vier nieuwe na de Open Dag. Nieuwe leden wordt geadviseerd al in het najaar te beginnen met ploegen en voorbereiden. Dat werkt positief en wordt goed opgepakt. Hr.Volmer wijst op de mogelijkheid om te werven via de Westerkrant. Dit wordt al gedaan.
f. Activ.commissie: Rapportage in het Ledenblad. Er is een onverwacht snelle start gemaakt dit jaar. Er zijn nog meer ideeën en ook andere zijn nog welkom.
 

8. Bestuursverkiezing

De heren Roede, Peeman en Boiten, respectievelijk voorzitter, PR-man en secretaris zijn aftredend. Als nieuwe Bestuursleden worden voorgesteld Bert Meelker en Berber de Jong.

De voorzitter wordt in functie door de ledenvergadering gekozen. De overige functies worden door de bestuursleden uit hun midden gekozen. Er zijn geen tegenkandidaten en het voorstel tot benoeming van Bert Meelker als voorzitter en Berber de Jong als bestuurslid wordt bij acclamatie en met applaus aangenomen. Berber heeft aangegeven de PR-functie te willen vervullen. Bert en Berber hebben zich al deels voorgesteld via het Ledenblad. Kees heeft aangegeven het secretariaat erbij te willen nemen. Vervolgens feliciteert de voorzitter Bert en Berber met hun benoeming en overhandigt de voorzittershamer aan Bert Meelker. Bert dankt de vergadering voor het getoonde vertrouwen; hij is nog niet zo lang lid en zal zich verder inwerken in de ins en outs van de vereniging en rekent op een goede samenwerking. Hij heeft inmiddels al enige tijd meegelopen in het Bestuur en de combinatie van “praten en doen” spreekt hem wel aan. Aansluitend vraagt Kees van Vliet het woord voor een aantal persoonlijke opmerkingen en dankwoorden, gericht aan Leen, Jan en Luuk. Een en ander wordt met een mooi boeket bloemen onderstreept. Luuk heeft 8 jaar het secretariaat gedaan. Hij heeft plezierig samengewerkt in het bestuur en daarbij 3 voorzitters meegemaakt, Bert Touwen, Fred Berg en Jan Roede. Ieder met een heel eigen stijl. Eén persoon, de constante factor, moet zeker worden genoemd, Kees van Vliet, gezien zijn inzet op allerlei manieren en bij heel veel klussen. Bestuur en vereniging moeten zuinig op hem zijn.

9. Uitreiking “Gouden koffiekan”
Kees van Vliet vraagt vervolgens de aandacht voor een niet vooraf aangekondigd agendapunt. In het verleden zijn er voor bijzondere bijdragen aan de vereniging al
diverse “gouden” attributen ( pompoen, snijboon, motor, kop en schotel, voorzittershamer, sloothaak en spa) uitgereikt aan “leden van verdienste”. Dit jaar valt deze eer te beurt aan Febo Emmelkamp met de “Gouden koffiekan”. Kees geeft een schets van het vele werk van Febo in en voor de kantine en de trouwe uitvoering daarvan gedurende vele jaren. Ook over zijn karakteristieke manier van werken en met situaties omgaan heeft Kees het nodige te memoreren. Vervolgens overhandigt hij, onder applaus van de aanwezigen, de trofee aan Febo.


10.Rondvraag

a.Klaas Stad: Het (nieuwe) fietspad is slecht of niet verlicht !! Het bestuur onderkent het probleem en zal dit bij de Gemeente aankaarten.
b.Leverman: Verlichting op het terrein ??!! Dit vraag een investering en zou slechts nodig zijn voor 2 keer ledenvergadering. Het is mogelijk op te lossen door het (tijdelijk) plaatsen van palen met LED-lampen.
c:Volmer: Het afvoeren van het eigen tuinafval geeft problemen. Kan de hakselaar van de vereniging worden gebruikt ? v.Vliet meldt, dat er een begin is gemaakt met een centrale composthoop voor afval van de vereniging, o.a. baggermateriaal. Daarbij is de hakselaar ook gebruikt. Overigens zal er goed toezicht moeten komen op het soort afval, dat hier op mag. Er komt in elk geval een bord met aanwijzingen en regels. Het bestuur werkt dit verder uit,
d.Leverman: Zijn er gegevens over de leeftijdsopbouw van het ledenbestand ? v.Vliet: Nog niet, want er wordt pas sinds kort gevraagd naar de geboortedata.
e:Volmer: Vraagt aandacht voor de waterafvoer van diverse tuinen. Hiervoor is al een afwateringsplan gemaakt en in uitvoering.
f: Annanita Koster: Sloot langs tuin moet worden gebaggerd. v.Vliet: Er is gereedschap voor baggeren gerepareerd en aangekocht. Voor het gebruik kunnen v.Vliet en enkele vrijwilligers uitleg geven aan leden. Van meerder kanten worden over dit punt suggesties gedaan. Het Bestuur gaat dit verder bespreken.
g:Volmer: Last van ratten ! iets voor de Gemeente ? Jan Roede: De gemeente vindt dit een punt van betrokkenen zelf en neemt hierin geen aktie. Bert zegt toe, dit te zullen onderzoeken.
h.: Marjan de Jong. Idee van de Activiteitencommissie om voor PR, b.v. flyeren voor de Open Dag, T-shirts met logo van de vereniging te laten maken. Vrijwilligers kunnen die dan dragen bij verenigingsactiviteiten en ze kunnen worden verkocht aan leden.

11. Sluiting

Dhr.Meelker sluit de vergadering, met dank voor de aanwezigheid en deelname en wenst ieder veel plezier bij het vervolg ( “hapje, drankje, muziek en presentatie tuinplaatjes”)

Luuk Boiten

november 2016